Formality

Co je potřeba zařídit

Pokud chcete, aby Vaše dítě navštěvovalo komunitní školu ŽijeTo, je potřeba zařídit následující:

Žádáme o vyplnění vstupního dotazníku, který slouží také jako nezávazná přihláška dítěte do naší komunitní školy. Po obdržení dotazníku Vás budeme kontaktovat s návrhem osobní schůzky a dohodneme další postup. Po přijetí dítěte bude uzavřena Smlouva o docházce do Komunitní školy ŽijeTo. V případě volné kapacity lze přihlášku dítěte podat kdykoli v průběhu školního roku.


Všeobecné podmínky pro školní individuální vzdělávání jsou následující:

Dítě musí být k povinnému školnímu vzdělávání zapsáno v tzv. kmenové škole (státní nebo soukromé, která je zapsána v rejstříku MŠMT). Školu je dobré vybrat pečlivě, podle Vašich preferencí. Každá škola má vlastní přístup k žákům na individuálním vzdělávacím programu. Jsou různé způsoby přezkoušení a je vždy potřeba si se školou vykomunikovat vzájemná očekávání. Škola může být kdekoli na území ČR.

O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka, která obsahuje:

  • jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žáka,

  • uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,

  • důvody pro individuální vzdělávání žáka

S ohledem na skutečnost, že o povolení rozhoduje ředitel, doporučujeme dopředu dohodnout, jaké důvody budou akceptovány. Často uváděnými důvody jsou speciální vzdělávací potřeby žáka, mimořádné nadání žáka, zdravotní důvody, rodinné důvody, časté pracovní či jiné cesty zákonných zástupců a rodiny, popř. problémy v současné škole.

  • popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví žáka,

Lze stručně uvést, že bydliště žáka je vhodně prostorově uspořádané pro individuální výuku, má pracovní prostor, místnosti jsou dobře osvětlené, větratelné a vhodně vybavené. Prostředí neohrožuje zdraví žáka.

  • doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat,

Dle školského zákona osoba, která bude žáka vzdělávat, musí mít alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou (jedná-li se o žáka ve druhém stupni základní školy, vysokoškolské vzdělání). Je tedy nutné doložit alespoň maturitní vysvědčení. Touto osobou nemusí být rodič ani osoba blízká a této osobě neplynou žádné povinnosti ve vztahu ke škole, žákovi či rodičům, nemusí se na vzdělávání podílet, odpovědnost je stále na straně zákonných zástupců.

  • seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v § 27 odst. 1 školského zákona,

Uvádějí se tedy pouze jakékoli materiály, které nemají schvalovací doložku MŠMT – knihy, časopisy, encyklopedie, výukové programy.

  • další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka,

Zde můžete uvést, že žák bude docházet do naší komunitní školy.

  • vyjádření školského poradenského zařízení.

Školskými poradenskými zařízeními jsou pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogická centra. Pro platnost vyjádření není rozhodující, které školské poradenské zařízení v ČR posouzení vydá. Není specifikováno, co má vyjádření konkrétně obsahovat. Ministerstvo doporučuje, aby součástí žádosti zákonného zástupce bylo takové vyjádření, ze kterého je možné zjistit, jak se poradenské zařízení staví k povolení individuálního vzdělávání pro konkrétního žáka. Toto vyjádření však nepatří mezi taxativně vyjmenované dokumenty a podmínky, podle kterých se ředitel rozhoduje při povolování individuálního vzdělávání, je ale doporučením pro ředitele školy, který by k němu přihlédnout. To znamená, že vyjádření nemusí být nutně doporučujícího charakteru a ředitel i tak může individuální vzdělání povolit.

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky.

Forma zkoušek se v jednotlivých školách výrazně liší. Proto doporučujeme si s vedením školy vyjasnit, zda zkoušky budou probíhat formou pohovoru (osobního či online), představení portfolia či ústním nebo písemným zkoušením. Proto je někdy vhodné dle potřeb dítěte nebrat ohledy na vzdálenost školy od bydliště. Po dobu individuálního vzdělávání žáka za plnění podmínek vzdělávání odpovídá zákonný zástupce žáka, po dohodě s rodiči se v naší škole budeme samozřejmě snažit splnění podmínek ulehčit.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.